นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Kiattisak Ongkulna
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000
  • อีเมล : kiattisak_09@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 จิรรัตน์ หรือตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 นภาพร เอี่ยมละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เกษร เกตุชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/04/2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-07-10 14:02:04

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 09:31:34