นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นภาพร เอี่ยมละออ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นภาพร เอี่ยมละออ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Napaporn Aeamla-Or
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3119
  • อีเมล : napa.aeam@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 จิรรัตน์ หรือตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เกษร เกตุชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/07/2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ The University of Newcastle, Australia

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-07-10 13:54:31

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 09:29:56