นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง พรสวรรค์ คิดค้า

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง พรสวรรค์ คิดค้า
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Pornsawan Khitka
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3250
  • อีเมล : porasawan.kh@up.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 จิรรัตน์ หรือตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 นภาพร เอี่ยมละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เกษร เกตุชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/03/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-07-10 11:16:30

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 09:07:57