นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กนก รัตนะกนกชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กนก รัตนะกนกชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Khanok Ratanakhanokchai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทรศัพท์ : 02-4707755
  • อีเมล : khanok.rat@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
• Enzyme Technology • Plant cell wall degrading enzymes
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเหลือทิ้งเพื่อผลิตสารมูลค่าสูงด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การปรับปรุงและผลิตเอนไซม์เชิงซ้อนในระดับโรงงานต้นแบบ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนากระบวนการย่อยสลายชีวมวลด้วยเอนไซม์ย่อยผนังเซลล์พืชประสิทธิภาพสูงจากแบคทีเรียสาหรับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การผลิตสารมูลค่าสูงจากชีวมวลโดยใช้เอนไซม์จากเชื้อแบคทีเรีย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การผลิตสารมูลค่าสูงจากชีวมวลและการนำไปประยุกต์ใช้ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาจุลินทรีย์ที่เจริญที่อุณหภูมิสูงแบบไม่ใช้อากาศที่มีการผลิตเอนไซม์แบบ simultaneous และความสามารถในการผลิตน้ำตาลจากชีวมวลเซลลูโลส 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การคัดเลือกเชื้อที่ผลิตเซลลูโลโซมที่มีศักยภาพสูงต่อการย่อยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 เอนไซม์ย่อยผนังเซลล์พืชจาก Bacillus spp. และการนำไปประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Improved purity and immunostimulatory activity of β-(1-3)(1-6)-glucan from Pleurotus sajor-caju using cell wall-degrading enzymes งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Improvement of lignocellulosic biomass in planta: a review of feedstocks, biomass recalcitrance, and strategic manipulation of ideal plants designed for ethanol production and processability งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Paenibacillus curdlanolyticus Strain B-6 Multienzyme Complex: A Novel System for Biomass Utilization งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Present and potential applications of cellulases in agriculture, biotechnology, and bioenergy งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Production and Accumulation of 4-O-Methyla-D-Glucuronosyl-Xylotriose by Growing Cultureof Thermophilic Anoxybacillus sp. Strain JT-12 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 วัชรี หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 อนุพงษ์ ทานกระโทก อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 อังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหำวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 บัณฑิต ติรชุลี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 กีรติ ตันเรือน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2526 ปริญญาตรี - เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2529 ปริญญาโท - เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2539 ปริญญาเอก - เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ Tokyo University of Agricultural and Technology

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-07 08:48:30

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-30 13:14:01