นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ สุรีย์พร กฤษเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ สุรีย์พร กฤษเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof. Sureeporn Kritcharoen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-2000 
  • อีเมล : sureeporn.k@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 สถานการณ์สุขภาพประชาชน เขต 12 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ผลของโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อสมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนแม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การพัฒนาระบบการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องและประสิทธิผลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ผลของโปรแกรมการเตรียมญาติเพื่อช่วยเหลือผู้คลอดวิถีธรรมชาติต่อความเจ็บปวด ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อการช่วยเหลือของญาติ และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอด ความเจ็บปวดและการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การสอนเรื่องเพศของพ่อแม่ และความต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศของลูก 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ความต้องการการเรียนการสอนเพศศึกษาของครูผู้ปกครองและนักเรียน 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การพัฒนาคุณภาพการบริการของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้(เปลี่ยนชื่อหรือไม่) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้รับบริการ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 สุวรรณี มณีศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 รัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6 สุวารี คำศิริรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 สมฤทัย ผดุงพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 เขมิกา เสียงเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9 จิรภา วิลาวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10 จุลจีรา จันทะมุงคุณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
05/10/2535 ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์‎ มอ. รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท - พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-06 22:05:19

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:18:08