นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Charongpun Musikavong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 074-287116
  • อีเมล : mcharongpun@eng.psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การก่อตัวของสารพลอยได้กลุ่มคาร์บอนและไนโตรเจนจากการฆ่าเชื้อโรคของกลุ่มสารอินทรีย์ละลายน้ำ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวอเตอร์ฟุตพรินต์การขาดแคลนน้ำของพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้ำชี 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การบำบัดสารตั้งต้นของโอกาสการก่อตัวของสารไนโตรซามีนในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภา 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การประเมินการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การจำแนกลักษณะและการลดสารประกอบฟีนอลิคในระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การศึกษาการผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำตาลต้นจาก (Nypa fruticans) บนพื้นฐานคาร์บอนและวอเตอร์เพื่อกำหนดนโยบายด้านพลังงานทดแทน 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 นโยบายคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ เพื่อการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกใหม่ของภาคใต้ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ผลของกลุ่มสารอินทรีย์และปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนในน้ำดิบประปาจากลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาต่อโอกาสการก่อตัวของสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนในน้ำประปา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 รูปแบบถังหมักปุ๋ยสำหรับขยะอินทรีย์จากบ้านเรือน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การลดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำดับประปาเพื่อควบคุมปริมาณสารก่อมะเร็งในน้ำประปา (ปีที่ 1) 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ยางพารา งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/05/2550 ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์‎ มอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - การจัดการสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-06 18:13:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:23:46