นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof. Jittaporn Chitreecheur
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-935024
  • อีเมล : Jittapor@mail.nurse.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การดำเนินการ อุปสรรคและความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศไทยในการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรค 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ผลของกระบวนการทบทวนในกลุ่มเพื่อนต่อการดูแลช่องปากโดยพยาบาลและนิคมของเชื้อจุลชีพในช่องปากในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อของผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ผลของหลายกลยุทธ์ต่อการปฏิบัติการป้องกันและ อุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลของการส่งเสริมสมรรธนะแห่งตนต่อการปฏิบัติในการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรสุขภาพ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ผลของกลยุทธ์หลายวิธีร่วมกันต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกัน การติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 ความตั้งใจของครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาล 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองวัณโรคปอดในโรงพยาบาล 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปากของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้พรีซีด-โพรซีด โมเดล 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Implementation of the world health organization surgical safety checklist at a university hospital in Thailand 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ระบบสุขภาพชุมชนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทบา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสต่อความรู้และการล้างมือของเด็กวัยก่อนเรียน 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดของพยาบาล 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสสุขเรือนจำ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบและอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการรับรู้ ความคาดหวัง และการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุเข็มิ่มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Effects of computer-assisted on nursing knowledge and practices of infection prevention among hematologic and lymphatic malignancies patients receiving chemotherapy 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Effects of Multimedia Teaching on Nurses'Knowledge and Practices in Microbiological Specimens Collection 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Effects of Teaching with Multimedia on Knowledge and Preventive Practices of Nursing Personnel and Incidence of Ventilator-associated Pneumonia. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชน 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันเข็มทิ่มตำและของมีคมบาดสำหรับบุคลากรสุขภาพในประเทศไทย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรคปอด 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรค 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล และอุบัติการการติดเชื้อจากการให้สาน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การดำเนินงานของโรงพยาบาล ในการดูและสุขภาพบุคลากร เพื่อป้องกันการติดเชื้อ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 นภาพร เอี่ยมละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 เกษร เกตุชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ลินยา เทสมุทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2529 ปริญญาโท แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล วิทยาการระบาด ม.มหิดล

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-19 13:21:10

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2560-11-07 15:23:38