นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. Kanokphorn Sangkharak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-609600 ต่อ 2355 , 086-5307304
  • อีเมล : skanokphorn@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
การศึกษาการย่อยสลายของกระดาษ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปปลาทูน่า การศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมทางการแพทย์และการประยุกต์ใช้เป็นสารควบคุมการปลดปล่อยยา 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Evalution of varions crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of ployhydroxyalkanoates 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 Evalution of various crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of polyhydroxyalkanoates 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การผลิตไบโอดีเซลจากตะกอนน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการเร่งทางเคมีและชีวภาพ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มแก่โดยกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก f2 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ANAEROBIC CO-DIGISTION BIOMETHANATION OF CANNERY SEAFOOD WASTEWATER WITH MICROCYTIS SP; BLUE GREEN ALGAE WITH/WIHOUT GLYEROL WASTE 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Biochemical Properties and Antioxident Activity of Pineapple (Smooth Cayenne) Core Extract 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Biodiesel Production using Lipase from Oil Plam Fruit as A Catalyst 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 BIODISEL PRODUTION USING LIPASE FROM OIL PALM FRUIT AS A CATALYZT 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Ethanol Producttion from Reused Liquid Stillage 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Evaluation of various crud enzyme from agricultural waste for recoverry and purification of polyhydroxyalkanoates 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 THE PRODUCTION ETHANOL FROM FROM REUSE LIQUID STILLAGE 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 THE PRODUCTION ETHANOL FROM REUSE LIQUID STILLAGE 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 The Production of Ethanol and Hydrogen from Pineapple Peel by Saccharomyces cerevisae and Enterobacter aerogenes 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 The Production of Ethanol and Hydrogen From Pineapple Peel by Saccharomyces cerevisiae and Enterobacter aerogenes 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Evaluation of various crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of polyhydroxyalkanoates 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 BIODIESEL PRODUCTION USING LIPASE FROM OIL PALM FRUIT AS A CATALYZT 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Biochemical Properties and Antioxidant Activity of Pineapple (Smooth Cayenne) Core Extract 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลจากกากมะพร้าวหลังการคั้น 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การสกัดพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ อัลคาลิจิเนส ยูโทรฟัส ด้วยสารสกัดเอนไซม์อย่างหยาบจากน้ำสับปะรด 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การสกัดวิตามินและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยวและการประยุกต์ใช้กากเยื่อใยปาล์มสำหรับผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจากอัลคาลิจิเนส ยูโทรฟัสและการประยุกต์ใช้ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูง การสกัดด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจาก Bacillus licheniformis 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดแคโรทีนนอยด์และการผลิตบิวทานอลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 The Production of Polyhydroxyalkanoate by Bacillus licheniformis Using Sequential Mutagenesis Biogas Production 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
27 Screening and identification of plyhydroxyyalkanoates producing bacteria and biochemical characterzation of their possible application 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
28 การผลิตเอทานอลจกเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
30 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มแก่โดยกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดแคโรทีนอยด์และการผลิตบิวทานอลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายขยะกระดาษสำหรับใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตเซลลูเลสและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อสายพันธุ์กลาย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำทิ้งชุมชน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 เชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและการประยุกต์ใช ้สำหรับการตรึงเอนไซม์ไลเพส งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 เพคตินจากเศษผักกาดขาวและการประยุกต์ใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์มย่อยสลายได้ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีการทางเคมีด้วยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 การใช้เอนไซม์ในการสกัดและทำบริสุทธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Cupriavidus necator งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การใช้เอนไซม์ในการสกัดและทำบริสุทธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Cupriavidus necator (2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การประยุกต์ใช้พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วีรญา สิงคนิภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 อรุณรัศมี แสงศิลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 เทพพร โลมารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 สุพิชญา เหล่าทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 14:27:29

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-06-20 21:31:02