นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จิราภรณ์ เมืองประทับ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jirapond Muangpratub
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • อีเมล : JIRAPOND@psu.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการวิจัยพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ระบบอัตโนมัติที่แม่นยำและการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซนต์จอห์นเวอร์ตโดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนแผนที่ออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ SET 100 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การแนะนำการเรียนรู้โดยใช้การวิเคราะห์ฟอร์มอลคอนเซ็ปสำหรับระบบสอนเสริมอัจฉริยะ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการจำแนกข้อมูลโดยวิธีกรณีคล้ายคลึง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การสืบค้นข้อมูลด้วยการวัดความคล้ายตามแนวคิด 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25/10/2554 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎อุตสาหกรรม‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-03 15:23:26

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:23:25