นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร จรัสศรี นวลศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร จรัสศรี นวลศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Charassri Nualsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • โทรศัพท์ : 0-7455-8802
  • อีเมล : charatsri.n@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การคัดเลือก การขยายพันธุ์ และศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาทางภาคใต้ของประเทศไทย 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การคัดเลือกทุเรียนพื้นเมืองเพื่อใช้เป็นต้นตอที่เหมาะสมของทุเรียนพันธุ์การค้าในประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การประเมินความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำคลองแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์และขยายพันธุ์ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การประเมินการเข้ากันได้ของต้นตอทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้กับกิ่งทุเรียนพันธุ์การค้า 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์และขยายพันธ์ กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RPIM 600 และ RPIM 251 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Vigna unguiculata และการประเมินการต้านทานโรคใบด่างเหลือง BICMV 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros บางชนิดในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน REF และ SRPP 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ และการคัดเลือกต้นตอโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างตายางพาราพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ไอโซไซม์และเครื่องหมายดีเอ็นเอ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรครากขาว 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การคัดเลือก และการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ต้านทานโรครากขาว และการควบคุมโรคโดยชีววิธี 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนในถั่วฝกยาว และถั่วพุ่มโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมนของไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การศึกษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การศึกษาพันธุ์สะตอโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Detection Methods and Survey of Gm Crops in Thailand. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 1) 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแหล่งเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq) โดยใช้เทคนิคRAPD. 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุล Lansium และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium domesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สุกัญญา เพ็งมา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 จิตรา จันโสด หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 จิรพรรณ ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/01/2530 ปัจจุบัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Agronomy Kyoto University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2555-12-26 22:04:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:26:28