นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิจติ รอดเทศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิจติ รอดเทศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Kijti Rodtes
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963266
  • อีเมล : kijtir@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำกัด 1. Bruner-Greenlees conjecture on connective real k theory of generalized quaternion groups, Topoly and its Application, Vol.162, 2014 2. Symmetry classes of tensors associated with the semi-dihedral groups SD8n, Colloquium Mathematicum, Vol.131, NO.1 ,2013
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 พีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26/11/2553 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ปริญญาเอก Science Mathematic The University of Sheffield

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2558-06-26 14:19:16

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-21 16:06:40