นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิจติ รอดเทศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิจติ รอดเทศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Kijti Rodtes
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963266
  • อีเมล : kijtir@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำกัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วาจารี วีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 รัชดาภรณ์ ทิมัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 บุษกร คงละเอียด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ชญานิษฐ์ ศศิวิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 สิรีพร สังข์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24/11/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ปริญญาเอก Science Mathematic The University of Sheffield

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2558-06-26 14:19:16

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-03 14:12:55