นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ยุพิน เถื่อนศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ยุพิน เถื่อนศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Yupin Thaunsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: .ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลหาดกราด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดของผู้ผลิตหอมแดงพันธุ์โดยการจัดการความรู้ในตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การรับรู้การเตรียมความพร้อมของบุคลากรนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การวิเคราะห์สถานะทางการคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 รูปแบบการแก้ไชปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านชำป่าหวาย ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลหาดกรวด อำเภอ  เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับตำบลเพื่อส่งเสริมเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “หมูบานขาวอินทรียบานกองโค” 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านชำป่าหวาย ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การบริหารสำนักงานภาครัฐยุคไร้พรมแดน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การรับรู้และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร นักศึกษา ในการเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ์ 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการของฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เภทรา สิริสรรพ Asst. Prof. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุพัตรา พรมดำ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 อุมาภรณ์ ยศเจริญ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 คุณากร คงชนะ Mrs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 พิมล เกษมเสาวภาคย์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 วาสินี มีเครือเอี่ยม Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ทิศากร ไชยมงคล Mrs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2531 ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2530 ปริญญาตรี บัญชี บัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
2540 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2552 ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-10-09 13:35:58

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:53:23