นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีระพล คงนุ่น

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีระพล คงนุ่น
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weeerapon Kongnoon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 เครื่องกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยการควบคุมความยาวคลื่นแสงจากหลอดไฟ LED กรณีศึกษาผักนางแลว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 A Novel Electrically of Current-mode Level Shifted Multicarrier PWM Based on MO-CFTA 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Single MO-CFTA Based Electronically Temperature Insensitive Current-mode Full-wave Rectifier 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การศึกษาความเหมาะสมในการสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันรำข้าวเพื่อเกษตรกร กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 A Digitally Programmable Voltage-mode Multifunction Biquad Filter with Single-Output 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การออกแบบและติดตั้ง อุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย สําหรับโคมไฟถนนแบบ LED กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตแพร 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การสร้างเครื่องวัดและบันทึกค่าความเร็วลมแบบอัตโนมัติ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 A cascaded H-bridge converter for a new type of the VLF high voltage generator 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 A Possitive Reference PWM strategy Based on Multi-Swiching DC voltage source converter for Insulation Testing 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Design of a cascaded H-bridge converter for insulation testing 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Microcontroller Modulation of VLF high voltage generator rate 3kV peak using dsPIC30F2010 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 A new type of the VLF high voltage generator 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมและความเหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดจิ๋ว สำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การสร้างเครื่องส่งข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชลากร ครุพงศ์สิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ทวี นาครัชตะอมร อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ภมรรัตน์ จันธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2546 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2544 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2557 ปริญญาเอก วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-30 09:53:59

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2562-02-18 15:37:04