นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ครรชิต พิระภาค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ครรชิต พิระภาค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Kunchit Pirapapke
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • โทรศัพท์ : 0898467978
  • อีเมล : chitkopp@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านธรณีวิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
เรื่องที่สนใจ
-
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิเคราะห์หาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับอุปโภคและการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศรายแปลงเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนพันธุ์หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การบรูณาการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำห้วยขุนฝางโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการถือครองระดับแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเพื่อปลูกทุเรียนของชุมชนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนป่าต้นน้ำห้วยฝางใหญ่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ภูมิชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแปลงปลูกทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของชุมชนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ระดับแปลงของชุมชนท้องถิ่น (ระยะที่ 1): ตำบลวังกะพี้ ตำบลคอรุม และตำบลวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกพืืชเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การประยุกเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการถือครองที่ดินเขตพื้นที่ชายแดน:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน เขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ผู้จัดการงานวิจัยการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่ท้องถิ่น (ABC-PUS/MAG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการถือครองที่ดินเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินบริเวณลำห้วย จระเข้มาก เขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินบริเวณลำห้วย จระเข้มาก เขตเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 โครงการวิจัยการฝึกทักษะตามประสบการณ์จริง เรื่อง การศึกษารูปแบบการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การศึกษารูปแบบการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 โครงการวิจัยการฝึกทักษะตามประสบการณ์จริง เรื่อง การศึกษารูปแบบการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรวุฒิ เกรียงไกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 วุฒิ อุตตโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ศักดิ์ดา หอมหวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 สุรพงษ์ วัฒนะจีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 รัตนาภรณ์ หันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 สุวิมล อุดพ้วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 นัฐพล มหาวิค อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 วีรพันธ์ ศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/12/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2549 ปริญญาโท สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-30 09:42:46

แก้ไขล่าสุดโดย : ภัคนภัสส์ ไชยวรรณวงศ์ 2561-08-16 14:36:27