นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Kanokwan Srisupornkornkool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-966385
  • อีเมล : kanokwans@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
เรื่องที่สนใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบเอว เส้นรอบสะโพก และปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การฝึกเดินถอยหลังและเดินไปข้างหน้าต่อการลดความเสี่ยงของการหกล้มในผู้สูงอายุ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปีที่ 2) 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ผลของการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อการตอบสนองของสมองและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในขณะลุกขึ้นยืนโดยเพ่งความสนใจที่ภายนอกกับเพ่งความสนใจที่ภายในในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองในขณะลุกขึ้นยืนกับจินตนาการลุกขึ้นยืนในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับวัดกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การประดิษฐ์อุปกรณ์กระตุ้นการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 สำรวจความชุกโรคอ้วนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กริชเพชร นนทโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ปรัชญา ชุมแวงวาปี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 วิศรุต ศรีแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 กานต์ชัญญา แก้วแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 ปรพร ศรีวรรณวิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อุบล พิรุณสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ปฏิมา ศิลสุภดล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/12/2539 28/05/2541 แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธนบุรี นักกายภาพบำบัด
29/05/2541 ปัจจุบัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล
2557 ปริญญาเอก Psychology Psychology The University of Warwick

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-04 04:12:38

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-10-03 10:08:42