นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร เพริศพิชญ์ คณาธารณา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Proespichaya Kanatharana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-8022
  • อีเมล : proespichaya.k@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 เทคโนโลยีการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและเซนเซอร์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 เทคโนโลยีวัสดุกับการพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่าง และเทคนิควิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 สังเคราะห์เส้นลวดพอลิเมอร์นาโนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและดัดแปลงผิวขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 โมเลกุลลาร์อิมพรินเด็ด โพลิเมอร์ สำหรับสารอินทรีย์ย่อยสลายยาก 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 เฟสอยู่กับที่ใหม่สำหรับสารประกอบอินทรีย์ปริมาณน้อย 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 โฟลอินเจคชันอะโนดิกสริปปิงโวลเทมเมตรีสำหรับวิเคราะห์ AS(III) 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 พัฒนาการแยกระดับไมโครสำหรับสารขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 - 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การพัฒนาเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์สารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาเทคนิคเมมเบรนอินเลตแมสสเปกโตรเมทรีสำหรับวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์กึ่งระเหยง่าย 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 โรคเม็ดเลือดแดงรูปไข่ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคนไทย 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร(สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนรา ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การศึกษาหาปริมาณไนเตรตและไนโตรต์ในน้ำของภาคใต้ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐวุฒิ ลีลากนก มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/04/2517 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - - Villanova University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โรมรุ่ง วังนุราช 2556-04-05 15:43:32

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:13:06