นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปวีนา น้อยทัพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปวีนา น้อยทัพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Paweena Noitup
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-962742
  • อีเมล : paweenan@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
Fishery Products Technology เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาซีอิ้วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง (ปีที่ 2) : การใช้เชื้อ Pediococcus halophilus และ Zygosaccharomyces rouxii ในการหมัก 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเส้นใยและน้ำเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคี้ยวหนึบจากน้ำกระเจี๊ยบที่ได้จากกระบวนการแช่อิ่ม 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาซีอิ้วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนาไข่เค็มลดโซเดียมและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ไคโตแซนเป็นสารเคลือบ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวชนิดลดโซเดียมโดยใช้กรดอินทรีย์และไคโตแซนในสภาวะการบรรจุที่แตกต่าง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยโปรติโอไลติกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การผลิตโปรตีนไฮโดรเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกปลาร้า 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืดที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของปลาช่อนแดดเดียว 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว โดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้กรดอะซิติก 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาทอดมันปลาแช่แข็ง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัชริดา รัตนวัฒนาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วิรชา เจริญดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วิภูษิต มัณฑะจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 พรสถิตย์ สุขชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/03/2540 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจการอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-02-16 01:19:42

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2562-03-09 14:12:27