นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. อังคณา บุญยืด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. อังคณา บุญยืด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Aagkana Suntadkarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โทรศัพท์ : 0-4320-2376
  • อีเมล : sangka@kku.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ขอบเขตการประมาณค่าราคาดุลยภาพในตลาดโดยใช้อุปสงค์และอุปทานแบบสุ่มด้วยฟังก์ชันการแจกแจงปกติ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2545 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-01-24 01:21:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:48:35