นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชนิษฎา ชูสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชนิษฎา ชูสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chanisada Choosuk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • โทรศัพท์ : 0-7428-6800 
  • อีเมล : chanisada.c@psu.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศบาลนครภูเก็ต 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา: การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยหลักธรรมาภิบาล 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การถอดบทเรียนเทศบาลตำบลปลายพระยา: ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การถอดบทเรียนเทศบาลนครภูเก็ต: การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การถอดบทเรียนเทศบาลนครยะลา: การบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำท่วม และภัยแล้ง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การถอดบทเรียนเทศบาลเมืองกระบี่: การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การถอดบทเรียนเทศบาลเมืองปัตตานี: การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างความสันติสุข สมานฉันท์ กรณีอุโมงค์น้ำพุสงกรานต์ ลานคนเมือง สวนสมเด็จ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การถอดบทเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล: กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (Best Practices) 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 โครงการศึกษาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริบทเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 แผนงานวิจัยการพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนในพื้นที่ ลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภา 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
20 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
21 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
22 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
23 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
24 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
25 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบุดี 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
26 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
27 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
28 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
29 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
30 การพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
31 เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการภัยพิบัติในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 กระบวนการนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 อุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง และการหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/05/2538 ปัจจุบัน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม‎ มอ. อาจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Urban Environmental Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โรมรุ่ง วังนุราช 2556-01-09 17:29:17

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:04:29