นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Piyapong Prasertsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณปภัส กันติ๊บ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จักรกฤษณ์ จูห้อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 คมชาญ พรหมปลัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 คณาพจน์ เพ็งเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ภูริชญา วีระศิริรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : nunthakorn veerasuksakun 2562-06-07 10:17:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -