นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Pakpong Jantapremjit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 0859225131
  • อีเมล : pakpong@eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่สนใจ
Robust Control / Autonomous Underwater Vehicle
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Design of Depth Controller for an Underwater Glider 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Development of a Fish Robot 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Development of an Underwater Glider 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Hydrodynamics Estimation of an Underwater glider 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Robust Controller Design for an Autonomous Underwater Vehicle 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Anti-rolling Gyroscopic Moment Device for Ship Stability 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Design and Development of a Remotely operated Vehicle 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 A Study of Simultaneous Localisation and Mapping 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Desing and Development of a Remotely Operated vehicle 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 An Unmanned Helicopter System 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Design and Development of Tour Guide Robot 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Design of a Twisted Flow Wind Tunnel 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Guidance-control based path following for homing and docking using an autonomous underwater vehicle 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Control and guidance for homing and docking tasks using autonomous underwater vehicle 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 SotonAUV: University of Southampton entry into the 2007 student autonomous underwater challenge - Europe 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Optimal control and guidance for homing and docking tasks using an autonomous underwater vehicle 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Control and guidance for homing and docking tasks using an autonomous underwater vehicle 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 A study of autonomous docking with an AUV using intelligent control 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 A Prototype of an Autonomous Underwater Vehicle 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชโลธร ธรรมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เก่งกมล วิรัตน์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อาภิรักษ์ หกพันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อรรถกร อาสนคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วัชพล โรจนรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วรเดช มโนสร้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ภิญโญ พวงมะลิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
05/11/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Ph.D. (วิศวกรรมเครื่องกล) UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:37

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-06-24 20:03:28