นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. วราวุธ สุธีธร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. วราวุธ สุธีธร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Warawut Sutreetorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Osteology and relationships of Thaiichthys nov gen.: a Ginglymodi from the Late Jurassic - Early Cretaceous of Thailand 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Shark faunas from the Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 สัตว์มีกระดูกสันหลังยุคไทรแอสสิก และความสาคัญ ทางบรรพชีวภูมิศาสตร์ของซากดึกดำบรรพ์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Atoposaurid crocodyliforms from the Khorat Group of Thailand: First record of Theriosuchus from Southeast Asia 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 A new iguanodontian dinosaur from the Khok Kruat Formation (Early Cretaceous, Aptian) of northeastern Thailand 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: relevance of Asiatic members to the radiation of the group. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ไดโนเสาร์ในประเทศไทย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Morphometric and taphonomic study of a ray-finned fish assemblage (Lepidotes buddhabutrensis, Semionotidae) from the Late Jurassic-earliest Cretaceous of NE Thailand 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 A new elasmobranch fauna from the Middle Jurassic of southern Thailand 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Hybodont sharks from the lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Thailand, and hybodont diversity during the Early Cretaceous 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 A new hybodont shark assemblage from the Lower Cretaceous of Thailand 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Adaptive radiation in sauropod dinosaurs: bone histology indicates rapid evolution of giant body size through acceleration 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Stratigraphical and palaeobiogeographical significance of fossil wood from the Mesozoic Khorat Group of Thailand 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 The first giant dinosaurs: a large sauropod from the Late Triassic of Thailand 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 The first giant dinosaurs: A large sauropod from the Late Triassic of Thailand [Les premiers dinosaures géants : Un grand sauropode du Trias de Thälande] 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Preliminary investigation of seasonal patterns recorded in the oxygen isotope compositions of theropod dinosaur tooth enamel งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/01/2539 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2525 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-15 11:01:16

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:49:36