ค้นหานักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

รศ.ดร. กนก รัตนะกนกชัย

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภา...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. กนกกาญจน์ พรหมน้อย

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.พญ. กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. กมล งามสมสุข

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กมล ทิพโชติ

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

063-845-0518 (ชั่วคราว) 02 333 3943

โทรสาร

02 333 3700 ต่อ 4056

อีเมล

stdb@mhesi.go.th