ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ทัศนะหรือแนวคิดของบุคลากรทางสุขภาพต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ทัศนะหรือแนวคิดของบุคลากรทางสุขภาพต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ทัศนะหรือแนวคิดของบุคลากรทางสุขภาพต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. วรางคณา ชัชเวช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-09-18 06:19:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -