ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

ประมง

KEYWORD

สร้างโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-03-01 14:51:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -