ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

TAG

ประมง

KEYWORD

สร้างโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-03-01 14:41:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-03-01 14:45:51