ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Investigation of Gold Quantum Dot/Plasmonic Gold Nanoparticle System for Improvement of Organic Solar Cells.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

Gold quantum dots, Organic Thin Film, solar cells

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 02:43:02

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 14:55:47