ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A new candidate gene for patellar luxation in Chihuahua dogs.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
www.veterinaryworld.orghttp://www.veterinaryworl...

TAG

DNA marker, Dystroglycan 1 gene, inter simple sequence repeat, patellar luxation, single-nucleotide polymorphism

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 02:43:02

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 14:53:46