ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว

ปีที่เริ่มทำโครงการ :0 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2561-11-08 11:14:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -