ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของวัยรุ่นไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของวัยรุ่นไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Knowledge and opinions regarding emergency contraceptive pills among Thai adolescents.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. วรางคณา ชัชเวช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศศิกานต์ กาละ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-16 02:12:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -