ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ประสิทธิผลการยับยั้งแบคทีเรียและไบโอฟิล์มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนผสมตัวรีดิวซืที่สกัดจากต้นยูคาลิปตัสเคลือบบนพื้นผิวท่อหายใจ : การศึกษาระยะที่ 1 ของโครงการนวัตกรรมท่อหายใจพีเอสยู

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : ประสิทธิผลการยับยั้งแบคทีเรียและไบโอฟิล์มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนผสมตัวรีดิวซืที่สกัดจากต้นยูคาลิปตัสเคลือบบนพื้นผิวท่อหายใจ : การศึกษาระยะที่ 1 ของโครงการนวัตกรรมท่อหายใจพีเอสยู
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Antibacterial and antibiofilm activity of silver nanoparticles with reducing agent extracted from Eucalyptus coating on endotracheal tube surface : Phase I study in the 'PSU endotracheal tube' innovation project
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ฉลองรัฐ แดงงาม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

ผลงานอื่นๆ

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองของเหมืองหินปูนทุ่งสง และการสำรวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณเหมืองหินปูน ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (Contract Research)คุณภาพการตายในหออภิบาลอายุรกรรม ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปรียบเทียบผู้ป่วยไทยพุทธและไทยมุสลิมผลลัพธ์ของการทำให้อุณหภูมิกายต่ำลงในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล : ประสบการณ์ 3 ปี ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสิทธิผลการยับยั้งแบคทีเรียและไบโอฟิล์มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนผสมตัวรีดิวซืที่สกัดจากต้นยูคาลิปตัสเคลือบบนพื้นผิวท่อหายใจ : การศึกษาระยะที่ 1 ของโครงการนวัตกรรมท่อหายใจพีเอสยูคุณภาพการตายในหออภิบาลอายุรกรรมของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปรียบเทียบผู้ป่วยไทยพุทธและไทยมุสลิม
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-15 02:29:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -