ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ของกล้วยไทยบางชนิด

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินงบประมาณแผ่นดิน
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ปาริดา จันทร์สว่าง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-15 02:08:23

แก้ไขล่าสุดโดย : -