ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แนวทางการนำเถ้ายางพาราจากโรงไฟฟ้ากัลฟ์ยะลากรีน มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ระยะที่ 2

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-08-09 21:49:46

แก้ไขล่าสุดโดย : -