ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้ ม.นเรศวร
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Silica Pellets Adsorbent from Agricultural Wastes
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ดวงดาว จันทร์เนย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-08 10:19:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -