ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Participatory Integration in Community-Based Land Management in Huay Mui, Pineapple District, Uttaradit Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ครรชิต พิระภาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การวิเคราะห์หาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำสำหรับอุปโภคและการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการถือครองระดับแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเพื่อปลูกทุเรียนของชุมชนท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ภูมิชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศรายแปลงเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนพันธุ์หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-07-12 04:59:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -