ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจหาชนิดของเลือดที่ดูดกิน ในยุงกลุ่ม Culicine (Diptera: Culicidae) ในจังหวัดสงขลา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ภายใน -เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจหาชนิดของเลือดที่ดูดกิน ในยุงกลุ่ม Culicine (Diptera: Culicidae) ในจังหวัดสงขลา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Molecular identification of blood meal in Culicine mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Songkhla province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาง วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

คณะเทคนิคการแพทย์

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2560-09-28 14:17:52

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2563-05-07 08:43:06