ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลกระทบของการเติมสารประกอบโบรอนในกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ต่อสมบัติของไม้อัดที่ผลิตจากไม้ยางพารา

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลกระทบของการเติมสารประกอบโบรอนในกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ต่อสมบัติของไม้อัดที่ผลิตจากไม้ยางพารา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The effect of boron compound addition in urea formaldehyde adhesive on the properties of rubberwood playwood
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาง วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-08-26 00:18:24

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2560-08-26 00:18:24