ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2548 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2548 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

การรักษา, เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ผู้สูงอายุ, พฤติกรรม, แสวงหาการรักษา

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-03 01:35:48

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-02-14 13:39:51