ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-03 01:35:48

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:27:39