ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ชื่อนักวิจัยร่วม : ลินจง โปธิบาล
ชื่อนักวิจัยร่วม : ดวงฤดี ลาศุขะ
ชื่อนักวิจัยร่วม : วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย

TAG

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -