ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2558-05-27 22:49:13

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:14:47