ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับผู้สูงอายุ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับผู้สูงอายุ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับผู้สูงอายุ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-09-26 15:39:43

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 19:22:46