ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Male Participation Regarding Termination of Unwanted Pregnancy from the Perspective of Health Care Providers.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. วรางคณา ชัชเวช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

การมีส่วนร่วมของผู้ชาย, การยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสง, บุคลากรทางสุขภาพ

KEYWORD

สร้างโดย : โรมรุ่ง วังนุราช 2557-02-19 10:56:27

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:42:57