ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การคัดเลือก การขยายพันธุ์ และศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาทางภาคใต้ของประเทศไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2563 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:ทั่วไป (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การคัดเลือก การขยายพันธุ์ และศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาทางภาคใต้ของประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Variety Selection, Propagation and Environmental Conditions for Marijuana Cultivation in Southern Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร จรัสศรี นวลศรี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-03 13:20:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -