ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา: การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สถาบันพระปกเกล้า
  • ชื่อผลงานวิจัย : การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา: การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ชนิษฎา ชูสุข
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศบาลนครภูเก็ตการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา: การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่โครงการศึกษาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริบทเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยหลักธรรมาภิบาลการพัฒนาแนวทางและมาตรการการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-03 12:48:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -