ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสำรวจโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2563-06-03 11:59:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -