ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

SotonAUV: University of Southampton entry into the 2007 student autonomous underwater challenge - Europe

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-04-23 03:45:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -