ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Guidance-control based path following for homing and docking using an autonomous underwater vehicle

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-04-23 03:45:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -