ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Design and Development of a Remotely operated Vehicle

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ แหล่งเงินทุน:Burapha University
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-03-26 05:30:34

แก้ไขล่าสุดโดย : -