แสดงความคิดเห็น (Comment)

-

  • ชื่อผลงานวิจัย : -
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Activation of calcium-sensing receptor by allosteric agonists cinacalcet and AC-265347 abolishes the 1,25(OH)2D3-induced Ca2+ transport: Evidence that explains how the intestine prevents excessive Ca2+ absorption.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา